Bibliografi

Bjerg, Hans Chr. Poul Løwenørn (1751-1826), København 1984
Bjørkhaug / Poulsson: Norges fyr I-II, Oslo 1986
Ersland, Bjørn Arild; En kjede av fyr, Jæren 2004
Eynden, Jo van der; Fyrhistorisk årbok 1996 / 1997 – Lindesnes Norges sydspiss – Norges eldste fyrstasjon, Randaberg 1997
Eynden, Jo van der; Bevaring og fremtidig bruk av fyrstasjoner, Vest-Agder 1992
Gøthesen, Gøthe; Folk og fyr på Færder, Færder 1997
Hansen, Hans; Historien om Fruholmen fyr, Hauge i Dalene 1984
Hansen, Kjell Otto; Fyrhistorisk årbok 1996 / 1997 - En fyrvokters brev anno 1897, Randaberg 1997
Hjardar, Ulf; Torbjørnskjær, Elva 1991
Kirkedam, Ulrik S.; Torungenes historie, Hisøy historielag 1994
Kristoffersen, Knut Baar; Kystverket – ung etat, lange tradisjoner, Ålesund 2004
Kristoffersen, Knut Baar; Memento 2/2004 - Kystverkets kulturhistoriske skatter
Kristoffersen, Knut Baar; Fyrhistorisk årbok 2005 – Dokumentasjon, bevaring og forvaltning av Kystverkets
kulturminner, Randaberg 2005.
Kristoffersen, Knut Baar; Fyrene – kystens katedraler, Skagerrak forlag 2006
Krohn-Holm Jan W.; Losvesenet i Norge 250 år, Larvik 1969
Leegaard, M.; Havnevæsenets historie, Kristiania 1914.
Leegaard, M.; Den norske ingeniørforening1874-1924 – Havnevæsenet, Kristiania 1914.
Lindanger, Birger; Neset og havet, Soga om Tungeneset, Randaberg
Lindanger, Birger m.fl.; Kystens veivisere 2008-2009
Monrad- Krohn, Danckert; Nasjonal verneplan for fyrstasjoner, Oslo 1997
Monrad- Krohn, Danckert; Fyrhistorisk årbok 1995, Fyret - Navigasjonshjelpemiddel og kulturminne,
Randaberg 1995
Malkenes, Stein; Fyrstasjonane i Sogn og Fjordane – Kort historikk, status og oversyn over nybruksprosjekt, Florø 2005
Nerbøvik, Jostein; Holmgang med havet – Volda soga, Volda 1999
Olderkjær, Ove; Norske fyr, Samlaget 1999 / 2004
Roald, Ragnhild; Oppvekst på isolerte fyrstasjoner, Volda 2001
Rode, C. F.; Norges fyrvesen, Oslo 1941
Rode, C. F.; Fyr- og merkevæsenet i Norge, Oslo 1927
Runde, Harald Jarl; Runde fyr – de Søefarende til Hielp og Tieneste, Naustdal 2003
Smith, Gabriel; Det norske Havnevæsenes historie til 1914, Kristiania 1923
Ulvestad, Harald; ”Fyrbyggeren”, Selja forlag 2008

  <= Forrige side Neste side =>