Det offentlige tar mer ansvar for sjøveien (ca. 1700- 1814).

 En gammel Norsk Lods.  Tegning fra 1700-tallet,  Norsk Maritimt Museum
En gammel Norsk Lods. Tegning fra 1700-tallet, Norsk Maritimt Museum
Den første losforordningen  av 1720.  Foto: Kystverket
Den første losforordningen av 1720. Foto: Kystverket

Som vi tidligere har sett, var de aller første bestemmelser om losvirksomhet i Norge på slutten av 1200-tallet knyttet til ”landvernet”. Gjennombruddet for etableringen av et organisert losvesen hadde også en militær forankring. Erfaringer fra den nordiske krig, som raste i tiden fra 1709 til 1720, viste hvor avgjørende spesialkunnskap om ferdsel langs kysten var for å forsvare landet. Dette var også bakgrunnen for at den 25 år gamle sjøoffiseren, Gabriel Christensen, i 1719 tok initiativet til etableringen av et eget norsk losvesen. Etter 10 år i krigstjeneste i flåten, blant annet under Tordenskjolds ledelse, fikk Gabriel Christiansen aksept for å tufte et selvstendig losvesen i den danske provinsen, som Norge på den tiden må regnes for å være.

I et brev til regjeringen i København av 3.august 1719 forteller han at ”lodsens omgang befantes meget slette”, og senere gir han en utførlig beskrivelse av hvordan han mener problemene med losingen burde løses. Blant annet ville han tilsette kongelige loser som skulle grundig eksamineres, og avlegge ed for å få sin lospatent. Christensen ble 29.april 1720 innsatt som overlos i det sønnenfjelske Norge (fra svenskegrensen til Åna Sira), og ble forfremmet med kapteins grad. Under seg fikk han 28 losoldermenn, som hadde den direkte kontakten med losene. Den første tiden reiste han rundt i alle distriktene og kartla forholdene.

For det nordenfjelske distrikt ble Jan Wessel innsatt som overlos, en post han fikk i kraft av å være bror av Tordenskjold, hevdet mange. Losforordningen ble i hovedsak akseptert, selv om det ikke var fritt for klager. Det var særlig hollenderne som var kritiske, de mente blant annet at ”De (losene) tok sig altfor høit betalt og tok ogsaa undertiden sin makelighet i agt, saa at skib tidt var utsat for at forlise, førend de fik hjælp”. De fleste klagene ble imøtegått fra losvesenets side, men etter 5 år forelå en revidert forordning. Konklusjonen var en anerkjennelse av den nye institusjonen; Losvesenet var kommet for å bli.

  <= Forrige side Neste side =>