Bakside.

Riksvei 1 handler om sjøveiens betydning for kommunikasjon og samfunnsutvikling i Norge i et historisk perspektiv. Fortellingen beskriver utviklingen av den maritime infrastrukturen med lostjenester, havner og navigasjonshjelpemidler fra de eldste tider og fram til i dag, med hovedvekt på utbyggingen og tilretteleggingen av kystleia i et nasjonsbyggingsperspektiv. Heftet er en av flere fortellinger om ulike kysttema og kysthistorie som vil bli lansert fram mot grunnlovsjubileet i 2014.

Formålet med samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge er å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for utviklingen av Norge som selvstendig stat, og rette søkelyset mot den betydningen sjøfart, fiskeri- og kystkultur har hatt for utviklingen av norsk kultur- og samfunnsliv. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kulturhistorie og kulturminner knyttet til kysten.

Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og Kirkedepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og ABM-utvikling har det overordnede gjennomføringsansvaret.

Det er etablert et samarbeid med det tre nasjonale museumsnettverkene for maritim kulturhistorie: Nettverk for fiskeri- og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkmusea med Lindesnes fyrmuseum som koordinator og nettverket for Sjøfart med Norsk Sjøfartsmuseum som koordinator.

  <= Forrige side Neste side =>