Kystnasjon inn i det 21. århundre

Foto: Wilse/Norges fiskerimuseum.
Foto: Wilse/Norges fiskerimuseum.

Vi har med denne gjennomgangen søkt å gi et innblikk i det som kjennetegner Norge som kystnasjon, både historisk og i dag. Den økonomiske utviklingen er vektlagt. Samtidig har det vært et poeng å vise hvordan de kyst- og havbaserte ressursene og utnyttingen av disse har vært og fremdeles er avgjørende for vår velstand og på andre måter har formet samfunnet vårt. Det har også vært et poeng å synliggjøre hvordan den sterke tilhørigheten til kysten har etterlatt oss en betydelig arv i form av et mangfold kulturminner. Dette kan en se både i form av fysiske spor slik som bygningsstruktur og båttyper, men også ved varige åndelige og sosiale spor.

Vårt forhold til havet har likevel blitt kraftig forandret gjennom de siste 200 år. Omskifte i markedet og teknologiske sprang har krevd stor evne til omstilling og tilpassing, endringer som til nå har bidratt til vekst og velstand. Selv om marine og maritime næringer fortsatt har mye å si for vår økonomiske utvikling, er det likevel slik at de kystvendte næringene på langt nær sysselsetter like mange som i tidlige tider. Svært mange nordmenn har likevel et aktivt forhold til kysten, men da gjennom fritidsliv og ferie, gjerne beriket med aktiv bruk av det mangfoldet med kulturminner som nær og fjernere fortid har etterlatt seg. Samtidig er det kanskje her vi merker best dagens fremste globale miljømessige utfordringer knyttet til klima, forurensing og biologisk egenart og mangfold.
 
<= Forrige side Neste side =>