Næringsstruktur - ressursbasert kombinasjonsdrift

Anlegg for lakseoppdrett i Loppa. Foto: Per Eide Studio. Norwegian Seafood Export Council.
Anlegg for lakseoppdrett i Loppa. Foto: Per Eide Studio. Norwegian Seafood Export Council.
MB Duen Foto Ukjent Arkiv_utlån Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
MB Duen Foto Ukjent Arkiv_utlån Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Sesongbruk i jordbruk og fiske.

Topografien og de gunstige klimatiske forholdene har også gjort at en stor del av befolkningen har bodd langs kysten, i spredt bosetting og fra 1850 i økende grad i byer. Utenfor byene bodde det store flertall av kystboerne på gårdsbruk.
På grunn av klimaet har norsk jordbruk tradisjonelt vært sesongpreget, med intens drift vår–sommer–høst. Også fiskerinæringen var lenge sesongpreget, men med ”motsatt” tidsmønster: Både sild og torsk har sine store gyteinnsig om vinteren og tidlig på våren, i jordbrukets lavsesong. Innsigene var samtidig så store at de i førindustriell tid krevde langt større mannskap enn det som kunne leve av fiske og fangst på helårsbasis. Dette gjaldt også da det etter 1880 ble utviklet kombinasjonsdrift med ulike fiskerier og med sel- og kysthvalfangst i gunstig beliggende regioner, som Sunnmøre.

Det var med andre ord behov for en trekkspillmekanisme for arbeidskraft i fiskerinæringen. Samtidig trengte kystjordbruket de fleste steder ekstra næringsmuligheter, siden tilgangen på dyrkningsjord jevnt over var svakere, det vil si geografisk spredt, enn i innlandets dal- og flatbygder. En stor del av bosetningen langs kysten vokste fram på grunnlag av kombinasjonsdrift mellom jordbruk og fiske. Fisk var en avgjørende byttevare for alle som ikke var selvberget med korn eller andre matprodukter, mens jorda besørget sentrale matvarer også i de årene der det var uår i fisket. Det var dette som gav den stabiliteten i bosetningen som verken fiske eller jordbruk alene kunne ha besørget langs vår karrige kyst.

Billedtekst: I jordfattige kyststrøk var det vanlig med utslåtter på øyene. Her seren M/B ’Duen’ SF-25-B ved Veststeinen, Vetvik i Bremanger i 1935. Båten er lasta med tørrhøy. En slik last ble kalt høyfarm. Foto: Ukjent. Arkiv/utlån: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
 
<= Forrige side Neste side =>