Bærekraftig utnytting av ressursene

En heldig lundefugl som har sikret seg en solid munnfugl. Lundefugl er en av flere sjøfuglarter som er sterkt utsatt ved oljeutslipp og ikke-bærekraftig høsting av fiskeressursene. Foto Scanpix.
En heldig lundefugl som har sikret seg en solid munnfugl. Lundefugl er en av flere sjøfuglarter som er sterkt utsatt ved oljeutslipp og ikke-bærekraftig høsting av fiskeressursene. Foto Scanpix.

Helt siden den første spede tilflyttingen begynte for vel 10 000 år siden har tilpassing til marine ressurser, særlig fiske, vært bestemmende for bosetningsmønster og økonomisk utvikling langs kysten. En har måttet tilpasse seg tidvis kraftige naturlige svingninger, men med den massive teknologiske utviklingen innen fiskeflåten nasjonalt og internasjonalt ut etter 1900-tallet, ble snart hovedutfordringen å tilpasse og regulere fangstuttaket i forhold til de naturgitte ressursene. Dette har vært og er fremdeles en svært krevende og komplisert prosess, preget av at den akselererende veksten innen fiskeflåten og utviklingen av ny fangstteknologi har gått langt raskere enn danningen av økologisk og biologisk forståelse, og ofte med et solid etterslep i forhold til påkrevd internasjonalt avtaleverk.

Viktige lærdommer ble likevel tatt etter kollapsen innen det nordatlantiske sildefisket ca. 1970, og den katastrofale nedfiskingen av torskestammen ved Newfoundland. De siste 30-40 år har det derfor skjedd en betydelig fremgang ved en økende vitenskapelig forståelse og kartlegging av ressursene, etablering av et nytt havrettsregime og stadig flere internasjonale avtaler. Det er fremdeles store utfordringer knyttet til for eksempel kysttorsk og nordsjøtorsk, mens sildestammen har fått rom til å bygge seg opp til nivået før kollapsen.
De omfattende havområdene Norge rår over er mellom verdens mest produktive. Den norske sjømatproduksjonen er på ca. 3 millioner tonn for året, hvorav om lag 1/4 er oppdrettsfisk. Mesteparten av dette havner på verdensmarkedet. En bærekraftig forvaltning får således stor økonomisk betydning ikke bare for kyst-Norge, men også globalt i en tid da verdens matvareressurser er presset.

Billedtekst: En heldig lundefugl som har sikret seg en solid munnfugl. Lundefugl er en av flere sjøfuglarter som er sterkt utsatt ved oljeutslipp og ikke-bærekraftig høsting av fiskeressursene. Foto Scanpix.
 
<= Forrige side Neste side =>