Litteratur

Areklett og Ryggvik: Industripolitiske valg. Hvem skulle drive oljevirksomheten. TMV Nr. 33, (1991).

Aukrust, Inge ofl.: Sysselsetting i petroleumsnæringen (SSB rapport 2009/7). (2009)

Barvik, Bjørn K.:. Regionalt utsyn 2009. Greater Stavanger, (2009).

BP statistical review of world energy. 2009. London.

Bjørgve, Bjørn: «Petroleumsbyen ved Barentshavet», NOM årbok 2011.

Bjørnevoll, Olav: Historien om Mongstadbasen, (2004).

Blomgren Atle m. fl.: IRIS-rapport 2013/031, Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet

og mellom bakkar og berg.

Breirem, Arne Petter: Regionale og lokale virkninger av oljevirksomheten. (1975).

Bremnes, Helge, Hervik, Arild og Sandsmark, Maria: Fremveksten av petroleumsrelatert virksomhet i

Midt-Norge. Møreforskning rapport 0807, (2008).

Fakta, Norsk petroleumsverksemd 2013. Farsund, Arild Aurvåg og Einar Leknes: Norske byregioner.

Utviklingstrekk og styringsutfordringer.(2010)

Fjose, Sveinung, Grünfeld, Leo og Blomgren, Atle: «Totale sysselsettings- og skatteeffekter av petroleumsrelatert

virksomhet i Norge». Menon Business Economics 4/2012

Gjerde, Kristin Øye: Stavanger som oljeby. Stavanger kommunes «oljepolitikk» 1965–1980.

Upubl. Hovedoppgave, 1993. Universitetet i Bergen.

Gjerde, Kristin Øye: ”Stavanger er stedet” Oljeby 1972–2002, (2002).

Gjerde, Kristin Øye og Ryggvik, Helge: Nordsjødykkerne, (2009).

Gjerde, Kristin Øye: «Oljebyer i Norge», artikkel i Norsk Oljemuseums årbok 2011.

Gjerde, Kristin Øye: Stavanger bys historie, bind 4, kap. 4, (2012).

Hanisch, Tore Jørgen og Nerheim, Gunnar: Norsk oljehistorie, bind 1, (1992).

Hegerberg, Helge: «Et stille diplomati. Oljeseier med spionmetoder og en hemmelig allianse», NOM årbok 2011.

Hegerberg, Helge: Et stille diplomati. Oljebyen Kristiansund 1970–2005, (2004).

Johannessen, Jørgen Holck ofl.: Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer (SSB-rapport 55/2010).

Konkraft rapport nr. 7: Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten, (2008).

Menon-publikasjon nr 11/2011: «Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomheten i Nordsjøen».

Nerheim, Gunnar: Norsk oljehistorie, bind 2. En gassnasjon blir til, (1996).

Nerheim, Gunnar m. fl.: I vekst og forandring. Rosenberg verft 100 år. 1896–1996. (1996).

Norsk Oljemuseum: Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, (2010).

Olsen, Odd Einar ofl.: Ringvirkninger av Rosenberg: økonomiske og kompetansemessige ringvirkninger

av et offshoreverft, nr. 172/90. (1990).

Olsen, Odd Einar: Oljevirksomhet og regionalutvikling. (1992).

Olsen, Odd Einar og Sejersted, Francis (red.): Oljevirksomheten som teknologiutviklingsprosjekt.(1997).

Oljevirksomhetens lokaliseringsbehov. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, (1980).

Stortingsmelding nr. 28 (2010–2011) om petroleumsnæringens framtid.

Stavanger-regionen: næringsutvikling, næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser:

sluttrapport 2006. Asplan Viak.

Steen, Øyvind: På dypt vann: Norwegian Contractors 1973–1993. (1993).

St meld nr 76 (1970-71) og Innst S nr 294 (1970–71). Undersøkelse etter og utvinning av

undersjøiske naturforekomster på den norske kontinentalsokkel.

St meld nr 12, 2006–07. Regionale fortrinn – regional framtid?

St prp nr 113 (1971-72) og Innst S nr 316 (1971–72) Opprettelsen av Oljedirektoratet og et statlig oljeselskap mv.

Ørgersen, Atle: CCB gjennom 30 år: 1974–2004, (2004).

www.petroleumskartet.no

Kystverket

Serviceboks 2 6025 Ålesund

www.kystverket.no

post@kystverket.no

 

<= Forrige side Neste side =>