Bakside

Statfjord A utslep 1977. Condeep konseptet var et norsk varemerke og la grunnlaget for en hel industri i perioden 1973 til -95. Foto: Leif Berge/Statoil
Statfjord A utslep 1977. Condeep konseptet var et norsk varemerke og la grunnlaget for en hel industri i perioden 1973 til -95. Foto: Leif Berge/Statoil

Oljelandet og ny næring langs kysten fortell er om hvordan all e fylker i Norge har blitt påvirket av  petroleumsnæringen etter starten i 1965. I særlig grad gjelder det kystdistriktene fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. De erfaringene nordmenn hadde fra havet og en verftsindustri med stor tilpasningsevne var viktige ingredienser for å utnytte de muligheter en internasjonal industri som oljevirksomheten bød på. Investeringene som har blitt gjort i leting, utbygging og drift av felt, infrastruktur og landanlegg har gitt store ringvirkninger på land. Resultatet av oljevirksomheten er at Norge har blitt et av verdens rikeste land. Baksiden av medaljen er kostnader i form av ulykker og de miljømessige konsekvensene bruk av fossile brensler kan føre til på sikt.

Oljelandet og ny næring langs kysten er det tiende heftet i samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Formålet med denne hefteserien er å synliggjøre fram mot grunnlovjubileet i 2014 den betydningen sjøfart, fiskeri og kystkultur har hatt for bosetning og økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge.

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kulturhistorie og kulturminner knyttet til kysten. Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og Kulturrådet har overordnet gjennomføringsansvar. De maritime nasjonale museumsnettverkene har tatt på seg det faglige og praktiske ansvaret for fortellingene: Nettverk for fiskeri og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkmusea med Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum som koordinator og Sjøfartsnettverket med Norsk Maritimt Museum som koordinator.

<= Forrige side Neste side =>

Test: ?k=2909&id=22357&aid=12204