Nye næringer langs kysten

Phillips Petroleum Company flyttet virksomheten fra Dusavik i Stavanger til Aker Norsco basen i Tananger i Sola kommune i 1973 og reduserte dermed seilingstiden til Ekofisk med en time.Se full billedtekst under.
Phillips Petroleum Company flyttet virksomheten fra Dusavik i Stavanger til Aker Norsco basen i Tananger i Sola kommune i 1973 og reduserte dermed seilingstiden til Ekofisk med en time.Se full billedtekst under.

Norges store forekomster av olje og gass har ikke bare gjort Norge til et rikt land, men har også bidratt til å endre næringslivet langs norskekysten radikalt. Det som startet i det små i 1960-årene med personer og bedrifter som var villige til å satse på letevirksomhet, ble begynnelsen på fremtidige oljearbeidsplasser. Etter at de første store felt var påvist og utbygging og drift kom i gang, var det langt flere som satset og antallet arbeidsplasser både offshore og på land økte raskt.

Hvor mange som er sysselsatt på grunnlag av olje- og gassnæringen i Norge er det ikke helt lett å få oversikt over. Statistisk Sentralbyrå regner at olje- og gassvirksomheten omfatter utvinning, teknisk tjenesteyting og rørtransport. Data fra 2011, som var de siste tilgjengelige da dette ble skrevet, forteller at disse næringene utgjorde nærmere 55 000 årsverk. Av disse arbeidet nærmere 24 000 direkte med utvinning, mens drøyt 30 000 drev med tjenester som produksjons-, leteboring og andre tekniske tjenester tilknyttet utvinning.

Analyseselskapet Menon regner på sin side med at norsk petroleumsvirksomhet har en samlet sysselsettingseffekt på 250 000 mennesker. Forskningsinstituttet IRIS som har kartlagt en mengde virksomheter for å verifisere disse tallene, har kommet frem til at det er 150 000 som er sysselsatt i direkte petroleumsrelatert virksomhet (oljeselskap og leverandørbedrifter). De utgjør 6,9 prosent av samlet norsk sysselsetting. Mens 100 000 er sysselsatt i indirekte petroleumsrelatert virksomhet (IT, revisjon, hotell osv.).

Av de 150 000 direkte sysselsatte har drøyt 20 000 sitt faste arbeidssted offshore. På de mer enn 100 plattformene som eksisterer på norsk sokkel, arbeides det 12 timers skift. Operatøransatte har en særegen turnus med to uker på plattform og fire uker hjemme. Serviceselskaper og leverandører har andre turnusordninger. En tredjedel er ansatt i operatørselskaper og hele to tredjedeler i ulike leverandørselskaper. De lange friperiodene gjør det mulig for de som jobber offshore å være bosatt hvor som helst i landet, og i følge Statistisk Sentralbyrå bor det offshoreansatte i alle landets fylker. Rogaland og Hordaland merker seg ut med mellom 4000 og 5000 i hvert fylke. I det hele er det Vestlandet som har de fleste offshorearbeiderne, og de er like gjerne bosatt på bygda som i byene. Med unntak av Troms og Finnmark ligger alle de ti fylkene med færrest offshoreansatte på Østlandet.

Denne «Fortellingen om kysten» dreier seg likevel ikke om livet offshore og de som arbeider der. Vi skal i stedet se nærmere på hvordan den direkte petroleumsrelaterte virksomheten på land har blitt etablert og har skapt ny næringsvirksomhet langs kysten. Det dreier seg om forsyningsbaser og oljeselskapenes kontorer, verksteds- og annen leverandørindustri og ilandførings-, prosess- og eksportanlegg for olje og gass.

Billedtekst: Phillips Petroleum Company flyttet virksomheten fra Dusavik i Stavanger til Aker Norsco basen i Tananger i Sola kommune i 1973 og reduserte dermed seilingstiden til Ekofisk med en time. Også i dag er det basene i Dusavik og Tananger som er de dominerende i stavangerregionen, men cirka 60 selskaper etablert på hver av dem. Foto: ConocoPhillips

<= Forrige side Neste side =>