Hovedstaden tar styringen

Tallet på skipsaksjonærer og rederidisponenter steg kraftig på 1900- tallet, spesielt etter krigsutbruddet i 1914. Men mange rederier dannet under 1. verdenskrig var døgnfluer som ikke overlevde de første etterkrigsårene og nedgangen i etterspørsel etter tonnasje. Det gjaldt i særlig grad for Bergen. Den kraftige norske tonnasjeveksten i mellomkrigstiden, spesielt i 1930-årene, viste store regionale forskjeller.

Oslo ble nå det store vekstsenteret i norsk skipsfart. En av årsakene til at rederne på Sør- og Vestlandet ikke opplevde samme vekst, var trolig den sene overgangen til flerskipsaksjeselskap der. Mens den bergenske tonnasjeveksten i mellomkrigstiden var fordelt på forholdsvis få redere, ble Oslo-flåten spredt på stadig flere hender. Med hovedstadens økende betydning som landets finansielle og merkantile sentrum, valgte dessuten flere utenbys rederier å flytte virksomheten dit.

Blant dem som flyttet kontoret til Kristiania / Oslo eller nærmeste omegn, var Fred. Olsen fra Hvitsten (1898), Sandefjord-rederiet A. F. Klaveness (1907), Wilh. Wilhelmsen fra Tønsberg (1916) og Sig. Bergesen d.y. fra Stavanger (1939). Flåtene forble imidlertid registrert i redernes respektive hjembyer. Det var i tiden rundt 1900 at de første rederorganisasjonene ble etablert. Etter mislykkede forsøk i Tønsberg (1872), Kristiania (1877) og Bergen (1890), ble Bergens Rederiforening stiftet i 1899 med Chr. Michelsen som første formann. Foreningen tok opp spørsmål knyttet til befraktning, assuranse og forholdet til offentlige myndigheter. Michelsen var på det tidspunkt Norges nest største reder etter Wilh. Wilhelmsen i Tønsberg.

I de følgende årene ble det etablert tilsvarende foreninger andre steder. I 1909 gikk landets rederiforeninger sammen om etableringen av Norges Rederforbund (fra 1984: Norges Rederiforbund), også det med Chr. Michelsen som første president. Rederforbundet spilte en sentral rolle under forhandlingene om fraktavtaler under begge verdenskrigene. Etter hvert fikk Rederforbundet også rollen som arbeidsgiverorganisasjon.

<= Forrige side Neste side =>