Nye fortellinger om kysten

Julefeiring om bord i båten omkring 1950. Foto: Karmsund folkemuseum
Julefeiring om bord i båten omkring 1950. Foto: Karmsund folkemuseum

Romanifolket som reiste sjøveien kalles her de båtreisende. Kunnskapen om denne gruppen av romanifolket har vært svært mangelfull, og de har i stor grad vært usynlige i våre nasjonale historiefortellinger. I den grad de er til stede i muntlige fortellinger, er det de fastboendes beretninger om fanten eller splinten som kom seilende i skøytene sine. I disse fortellingene beskrives de reisende med et blikk som ser deres kultur utenfra. Årbøker og lokalhistoriske artikler om reisende i perioden 1600 til 1900, bygger på skriftlige kilder som reisepass, rettsprotokoller, tingbøker, kirkebøker og folketellinger.

Romanifolket omtales oftest som omstreifere, tatere eller fanter i den lokalhistoriske litteraturen. Framstillingen av dem er ofte negativ, med vekt på det kriminelle og farlige eller det elendige, fattige og hjelpetrengende. I bøker som er utgitt om romanifolket og som tar mål av seg å vise mange sider av de reisendes kultur, er liten plass viet de båtreisende historie.

De siste årene har nye dokumentasjonsprosjekter gitt økte kunnskaper. Fortellingene i dette heftet er basert på intervjuer og samtaler med båtreisende, gjennomført i prosjektet ”Båtreisende på Vestlandet” ved Haugalandmuseene i perioden 2005 til 2011. De som er intervjuet er ti kvinner og menn av romanislekt, født mellom 1925 og 1970. De har alle reist og bodd i båt i deler av sitt liv. Intervjuene har først og fremst gitt kunnskap om hvordan romanifolket levde og reiste i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, men berører også livet som båtreisende på Sørlandet.

Gjennom registreringer av romanifolkets kulturminner i Nord-Rogaland og langs Sognefjorden, har mer enn 150 overnattingssteder, havner og samlingsplasser blitt beskrevet og kartfestet. Ny kunnskap gir nye momenter til en historie som ennå ikke er skrevet i sin helhet. Sammen med fortellinger fra fastboende, utvalgt litteratur, avisutklipp, arkivmateriale og forfatterens stemme er deler av fortellingen i dette heftet basert på deres egne tanker, opplevelser, følelser og store og små minner.

De båtreisende så og opplevde Norge fra sjøsida, fra dekket på motorskøyta, fra nauståpninga og fra fjæresteinene på øyer og holmer ute i havgapet. I storm og stille, sommer og vinter. Livet kunne være hardt, men rikt på opplevelser. Opplevelser som ingen andre enn de båtreisende kan fortelle om. Dette heftet er et bidrag til å løfte fram de båtreisende sin historie i de nye fortellingene om kysten.

<= Forrige side Neste side =>