Kyst- og havlandet Norge
Kyst- og havlandet Norge Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet flere nasjonale rammefortellinger under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. Denne første fortellingen om Kyst- og havlandet Norge gir en overordnet beskrivelse av kystnæringene, deres forutsetninger i landskap, farvann og naturressurser, og betydningen de har hatt for økonomisk vekst, levemåte og kulturelle ytringer. Den langstrakte kystregionen fra Iddefjorden i sør til Grense Jacobselv i nordøst framstår som det mest egenartede norske i et videre europeisk perspektiv.
Fortellingen er ført i pennen av Anders Haaland og Årstein Svihus, mens billedarbeidet er utført av Sølvi Vik, alle fra Museum Vest.

Les mer...
Ressursar til låns
Ressursar til låns Forteljinga Ressursar til låns gir eit historisk tilbakeblikk på det rike fisket etter sild og andre pelagiske fiskeartar. Dette fisket har verka formande for norske kystbygdar og tettstader og har sett eit sterkt preg på næringsliv, teknologisk utvikling, matskikkar og elles hatt vide kulturelle verknader. Men silda har vore ein lunefull ven, folk har måtta leve med svingingar i ressurstilgang og fangstmengde, og har dermed også erverva seg viktig omstillingskompetanse.
Forteljinga er ført i pennen av Årstein Svihus og Anders Haaland, medan biletarbeidet er utført av Jorge Scholz, alle frå Museum Vest.

Les mer...
Verdens fraktemenn
Verdens fraktemenn Denne fortellingen, Verdens fraktemenn, trekker opp noen hovedlinjer i utviklingen av norsk sjøfart til fremmede land fra vikingtiden til våre dagers internasjonale skipsfart. Fortellingen er ført i pennen av Peder Figenbaum, Tore Nilsen, Elisabeth S. Koren og Per G. Norseng. Det redaksjonelle arbeidet er blitt koordinert av Norsk Sjøfartsmuseum og den tekniske produksjonen av Museum Vest. Et redaksjonsråd med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har stått for faglig kvalitetssikring. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christensen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per Norseng fra Norsk Sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.

Les mer...
Åkeren kan óg være blå
Åkeren kan óg være blå Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og temaer i kystens historie. Fortellingene lanseres under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. De fem første fortellingene ble publisert i 2009: Kyst- og Havlandet med en bred historisk oversikt over marine ressurser og kystnæringer, Riksvei 1 om maritim infrastruktur, Ressursar til låns om pelagisk fiske, Den norsk- arktiske torsken og verden, og som det femte heftet. Verdens fraktemenn, som gir noen hovedlinjer i utviklingen av norsk sjøfart på fremmede land. Den sjette fortellingen, Åkeren kan òg være blå, gir hovedlinjene i norsk havbruksnærings utvikling. Den er ført i pennen av Edgar Hovland og Dag Møller, mens Sølvi Vik har vært billedredaktør. Museum Vest har koordinert den tekniske produksjonen og kontakten mellom forfattere og Redaksjonsrådet. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christophersen fra Museum Nord, Jo van der Eyden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Norsk Maritimt Museum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.
Les mer...
Den norsk-arktiske torsken og verden
Den norsk-arktiske torsken og verden Torskefiskets historie presenterer de lange linjer i norsk fiskerihistorie. Fisket etter skreien, den norsk-arktiske torsken, har foregått så lenge det har bodd mennesker på norskekysten. Det var også torskefisket som først ga opphav til norsk fiskeeksport for nesten tusen år siden, da utførselen av tørrfisk fra Norge til markedene i England og på kontinentet tok til. Først mange hundre år seinere fikk tørrfiskhandelen følge av produksjon og utførsel av klippfisk, mens ferskfisk og frossenfisk er nye måter å bearbeide og eksportere torsk på som primært har kommet til i det siste hundreåret. Fortellingen er ført i pennen av Pål Christensen, Museum Nord, mens billedarbeidet er utført av Jorge Scholz, Museum Vest. En redaksjon med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har sammen stått for den kulturhistoriske kvalitetssikringen. Medlemmer i redaksjonen har vært Pål Christensen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Kystverkmusea (Etatsmuseet for Kystverket), Per Norseng fra Norsk Sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest. Museum Vest har koordinert arbeidet.
Les mer...
Riksvei nr 1
Riksvei nr 1 Riksvei 1 er en beretning om hjelpemidler for sjøfarende fra varder og de første fyrene med kullbluss til dagens elektroniske satellittnavigasjon. Fortellingen viser at det samlede tilbudet av maritim infrastruktur har vært og fremdeles er en forutsetning for bruk av sjøveien som transportåre og derved også for økonomi- og samfunnsutviklingen i kyst- og havlandet Norge. Fortellingen er ført i pennen av Jo van der Eynden, Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum og Knut Baar Kristoffersen, Kystverket. Et redaksjonsråd med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har sammen stått for den kulturhistoriske kvalitetssikringen. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christophersen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per Norseng fra Norsk sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.
Les mer...
Costal and Maritime Norway
Costal and Maritime Norway The booklet wihich is the source for these pages was initially published in connection with Heritage Year 2009 as the first in a series dealing with important periods and themes in Norway’s coastal history. In the run-up to the Constitutional Jubilee in 2014, additional narratives dealing with the framework of the national heritage will appear in a series entitled Stories of Coastal Norway. The first number in the series – Coastal and Maritime Norway – gives a general description of coast-related economic activities, their relationship to the landscape, the seas, and natural resources, as well as their importance for economic growth, living conditions, and cultural expression. The outstretched coastline from Iddefjord bordering Sweden in the southeast to Grense Jacobselv in the northeast bordering Russia stands out as typically Norwegian in a wider European perspective.
Les mer...
Hval, veid, fangst og norske kyster
Hval, veid, fangst og norske kyster Dette heftet, det syvende i rekken, handler om norsk hvalfangsthistorie, og har fått tittelen Hval, veid, fangst og norske kyster. Her blir hvalfangstens historie fulgt fra de eldste tiders fangst med enkle midler og nyttiggjørelse av strandede hvaler, til den ekspansive utviklingen av industrialisert hvalfangst både ved norskekysten og ved fjerne kyster i Sydishavet, og de konsekvenser dette fikk. Teksten er Jan Erik Ringstads verk, mens Sølvi Vik har vært billedredaktør.
Les mer...
De båtreisende
De båtreisende Med dette åttende heftet De båtreisende, vender vi blikket mer mot kystfolk enn mot de ulike kystnæringene. De båtreisende er en fortelling som gir et sterkt innblikk i romanifolket som reiste og levde langs kysten. Historien om de reisende er en fortelling om et annerledes liv langs kysten, og handler om hverdag, det sosiale livet, samt om storsamfunnets og andres nedvurdering av deres kystkultur. Teksten er Grethe Paulsen Vie fra Haugalandsmuseene sitt verk, mens Sølvi Vik fra Museum Vest har vært billedredaktør.
Les mer...