Bakside

Lofotfiske i 1895. Foto: Ukjent. Museum Nord - Lofotmuseet
Lofotfiske i 1895. Foto: Ukjent. Museum Nord - Lofotmuseet

Den norsk-arktiske torsken og verden forteller de lange linjer i norsk fiskerihistorie. Menn eskene på kysten har alltid utnyttet havets ressurser, og den norsk-arktiske torsken har gjennom tidene vært den største og viktigste fiskebestanden. Skreien, som den også kalles, lever store deler av sitt liv i Barentshavet. Men den søker inn til norskekysten på beitevandring som ungtorsk og på gytevandring når den blir kjønnsmoden.

Under disse besøkene i kystnære farvann har torsken gjennom alle tider vært tilgjengelig for fiske med små farkoster og enkel redskapsteknologi. Formålet med samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge er å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for utviklingen av Norge som selvstendig stat, og rette søkelyset mot den betydningen sjøfart, fiskeri- og kystkultur har hatt for utviklingen av norsk kultur- og samfunnsliv.

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kulturhistorie og kulturminner knyttet til kysten. Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og Kirkedepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og ABM-utvikling har det overordnede gjennomføringsansvaret.

Det er etablert et samarbeid med det tre nasjonale museumsnettverkene for maritim kulturhistorie: Nettverk for fiskeri- og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkmusea med Lindesnes fyrmuseum som koordinator og nettverket for Sjøfart med Norsk Sjøfartsmuseum som koordinator.
 
<= Forrige side Neste side =>