Teknologisk raffinert, kunnskapsbasert og effektiv næring

Flyfrakt til oversjøiske markeder. Foto: Norsk Fiskeoppdrett (se fullstendig tekst nedenfor)
Flyfrakt til oversjøiske markeder. Foto: Norsk Fiskeoppdrett (se fullstendig tekst nedenfor)
Eksempel på markedsføring i utlandet. Nettside for Eksportutvalget for fisk, www.fishoflove.com
Eksempel på markedsføring i utlandet. Nettside for Eksportutvalget for fisk, www.fishoflove.com

Effektiviteten i oppdrett av laks og regnbueørret har blitt stadig bedre, men det kan være grunn til å understreke at det skjedde litt av et effektivitetsgjennombrudd i årene etter 1992. Det kan avleses for en rekke parametre, men det er like fullt meget komplisert, for ikke å si umulig, å vekte de ulike faktorene innbyrdes. Det skjedde omfattende forskning og utviklingsarbeid på hele prosessen fra utvalg av stamfisk til produksjon av settefisk og til pleie av fisken i merdene. Her ble så vel arv som miljø gjenstand for omfattende studier og oppfølging – alt med tanke på å skape laks og ørret med de rette kommersielle fortrinn: rask vekst, god kvalitet, lytefritt utseende, robust helse, godt immunforsvar, prima fôrutnytting – med andre ord fisk vel tilpasset et kortest mulig liv fra stamfiskbruk til kjøkkenbenk. Men i det korte, intense livet skulle vannkvaliteten være den aller beste med riktig temperatur og oksygeninnhold, fôret mest mulig vekstfremmende og riktig dosert til alle stadier i utviklingen, omgivelsene trygge, predatorfrie, rømningssikre og minst mulig stressende.

Alt dette måtte styres og overvåkes av kunnskapsrike røktere – etter hvert med et batteri av avansert kontroll- og overvåkingsapparatur. Så vel i den siste reis i brønnbåt som ved livets slutt måtte det utvikles rutiner for å gjøre produktet mest mulig bunnlinjevennlig for alle involverte. Endelig må vi holde fram betydningen av alle dem som bidro til markedsføringen av fisken, og som maktet å bygge opp et smidig transportsystem som var i stand til å følge med da laksen tok spranget fra overklassemat til folkemat – fra de spredte forsendelser til den daglige armada av fullastede vogntog til kontinentet og flyfraktene til fjernere himmelstrøk.

Havbruksnæringen drives ikke i et vakuum. Den er del av det omliggende miljøet, som den påvirker og påvirkes av. Den konkurrerer med båtferdsel, turisme, fiskeri og rekreasjon om plass i kystsonen, og havbruksnæringen har møtt kritikk for forurensing og smittespredning til villfisk. Både rømming og lusekonsentrasjon har skapt frykt for at vill laks i våre vassdrag skal bli en saga blott. Dette har innebåret et vedvarende arbeid for å bringe fakta til torgs og utnytte ethvert forbedringspotensial. Her ligger fortsatt store utfordringer om næringen skal fremtre som bærekraftig.

I dette kompliserte samspillet av mer og mindre kontrollerbare faktorer var det plass for både store sprang og bitte små, og her kunne mange bidra – alt fra skolerte teorikyndige til praktikere med en smule oppfinnsomhet. Begrepet FoU rommer et sant mangfold. Her er ikke stedet for uttømmende skildring av store og små fremskritt. Vi må nøye oss med en enkel skisse.

Billedtekst 1: En voksende armada av vogntog forsynte kontinentet med fersk oppdrettsfisk, og til oversjøiske markeder ble det nyttet flyfrakt. Det krevde utvikling av tjenlig emballasje. Hallvard Lerøy A/S sendte den første charterlasten til USA i 1978, og i 1995 prøvde samme firma med direkte flyfrakt fra Evenes til Osaka i Japan. Foto: Norsk Fiskeoppdrett

  <= Forrige side Neste side =>