Skifteretten neste?

Fiskeriminister Oddrun Pettersen fikk avgjørende innflytelse på havbruksnæringens utvikling. Foto: Scanpix (se fullstendig tekst nedenfor)
Fiskeriminister Oddrun Pettersen fikk avgjørende innflytelse på havbruksnæringens utvikling. Foto: Scanpix (se fullstendig tekst nedenfor)

Det store spørsmålet høsten 1991 var om FOS ville gå dukken, eller om staten ville bidra til å redde salgslaget. Staten hadde nøkkelrollen i det dramaet som utspant seg i slutten av oktober og begynnelsen av november 1991. I begynnelsen foregikk forhandlingene mellom FOS og NFF, bankkonsortiet og staten, men i sluttfasen ble både FOS og NFF plassert på sidelinjen. Det ble hamret ut en avtale mellom staten og bankkonsortiet. Bankene fikk overta lageret av frossenfisk ved et nytt selskap, Rød Fisk A/S, for omsetning utenom de etablerte markedene, og staten ytte et rentefritt lån på 400 mill. kroner som på visse betingelser skulle betales tilbake. Bankene skulle bidra med 280 mill. kroner til oppdrettere som hadde tilgodehavender hos FOS. Denne avtalen betydde at salgslaget måtte innse at slaget var tapt, og at veien videre uvegerlig gikk til skifteretten. 13. november – dagen etter at avtalen mellom staten og bankene var sluttet – gjorde FOS oppbud.

Hvorfor hindret ikke staten konkursen ved å tilføre FOS midler? Det er vanskelig å gi noe klart og uttømmende svar på dette spørsmålet. Med tanke på de forestående forhandlingene om en EØS-avtale og et mulig EU-medlemskap rundt neste sving, har det vært pekt på at FOS ble sett på som et hinder på «Europaveien». Dommen i Trondheim byrett i saken som Fjordlaks AS hadde anlagt mot FOS, konkluderte nemlig med at frysefemmeren var rettsstridig. Den gjorde sin virkning selv om den ble anket. Dersom dommen ble stående, ville nemlig tilbakebetaling av frysefemmeren komme på rundt 800 mill. kroner. Usikkerheten knyttet til utfallet av anken bidro utvilsomt til at staten vegret seg for å finansiere redningen av FOS.

Salgslagets manglende betalingsevne og seinere konkurs utløste en veritabel konkursbølge i 1991, og oppdretterne i Nord-Norge ble hardest rammet av alle. Mange av dem hadde startet opp i jappetiden med store lån og liten egenkapital og hadde kjempet hardt i en fase med fallende laksepris. For mange nordnorske oppdrettere ble manglende oppgjør fra FOS for leveranser til innfrysing spikeren i kisten. Nå gir ikke tallet på konkurser det hele og fulle bilde av krisen i oppdrettsnæringen. Langt fra alle som i praksis måtte gi opp, måtte gjennom skifteretten.

I mange tilfeller ble bankene sittende med oppdrettsanlegg som brukelig pant, og som oftest førte dette til eierskifte. Ved konkursen til FOS led mange oppdrettere smertelige tap. Bankene, derimot, kom med statens hjelp ut av låneengasjementet med FOS uten tap. En ganske annen sak er at mange banker led store tap på lån de hadde gitt til kriserammete oppdrettere. Det gjenstår et betydelig arbeid for å klarlegge det fulle omfang av konkurser og mer og mindre styrte avviklinger, refinansieringer og eierskifter og sammenslåinger i kjølvannet av denne dyptgående krisen. Med konkursen i FOS ble spørsmålet om etablering av en ny salgsorganisasjon med lovhjemlet monopol på førstehåndsomsetningen aktuelt.

NFF engasjerte seg sterkt for å få til en ny salgsorganisasjon, og etter å ha møtt motbør i Norges Råfisklag påtok Norges Sildesalgslag seg fadderrollen, men det ble raskt klart at den modellen som ble stampet opp av jorden – over natten bokstavelig talt – ikke ville bli bifalt av myndighetene. Dermed var bommen gått ned for et nytt salgslag sydd over FOS-lesten.

Det er nærliggende å tenke seg at forholdet til EØS og EU var medvirkende til at dette ble resultatet. Det spilte nok i tillegg også en rolle at næringen ikke sto samlet bak ønsket om å få gjenreist lovhjemlet organisert førstehåndsomsetning.

Motstanden var særlig sterk fra gruppen av større eksportører som mente at FOS var en viktig årsak til den krisen næringen var havnet i. I tillegg er det rimelig å regne med at politikernes stadig mer intense bekjennelse til markedsevangeliet gjorde det vanskelig å la fugl Phønix gjenoppstå.

Billedtekst: Fiskeriminister Oddrun Pettersen fikk avgjørende innflytelse på havbruksnæringens utvikling: Først ved lovendringen i 1991 som så å si fjernet alle hinder for storkapitalens inntreden i næringen; dernest ved ikke å løfte en finger for å redde FOS fra skifteretten seinhøstes 1991. Foto: Scanpix

  <= Forrige side Neste side =>