Utvalgt litteratur

Arner, Oddvar: Sjømannslivet - yrke eller vandreår? Tidsskrift for samfunnsforskning 1961/1
 
Arnesen, Ellen: Sjø og mann - hand i hand: sosialisering til arbeid og maskulinitet blant sjømenn i mellomkrigstida.
 
Upublisert hovedfagsoppgave i etnologi. Universitetet i Oslo 2000
 
Aubert, Vilhelm og Oddvar Arner: The ship as a social system. Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi 1962
 
Bergen bys historie bd. 1-4. Universitetsforlaget
 
Bergen og sjøfarten bd. 1-5. Bergens rederiforening og Bergens Sjøfartsmuseum 1959-200 I
 
Bergen bys historie bd. 1-4. Universitetsforlaget 1979-1985
 
Berggreen, Brit m.fl.: Norsk sjøfart bd. 1-2. Dreyer 1989
 
Ståle Dyrvik m.fl.: Norsk økonomisk historie 1500-1970. Band I 1500-1850. Universitetsforlaget 1980
 
Eikeland, Inge: Fra seil til damp. Sjømannssamfunnet i endring, Bergen 1875-1912, i Sjøfartshistorisk årbok 1999.
 
Bergens Sjøfartsmuseum 2000
 
Fon,Anders Martin: En stormakt i tørrbulk. Upublisert doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole 1995
 
Halvorsen,Terje: Vi seiler for velstand og lykke. Norsk Sjømannsforbunds historie bd. 2. Pax 2007
 
Handelsflåten i krig 1939-1945 bd. 1-5. Grøndal-Dreyer 1992-1997
 
Hanssen, Eugene. Statistiske Oplysninger om norske Sjømænd : deres Farstid, Invaliditet, Ulykkesrisiko etc. Sjømandskomiteens
indstilling, Bilag. Kristiania 1900
 
Hodne, Friu og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 19. århundre. Fagbokforlaget 2000
 
Hodne, Friu og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre. Fagbokfolaget 2002
 
Koren, Elisabeth Solvang: Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med
hovedvekt på perioden 1890-1 940.Avhandling (PhD). Universitetet i Bergen 2008
 
Nedkvitne,Arnved: Handelsjøfarten mellom Norge og England i høymidddelaideren. Sjøfartshistorisk årbok 1976. Bergens Sjøfartsmuseum 1977.

Nedkvitne,Arnved: Utenrikshandelen fra det vestafielske Norge 1100-/600. Upublisert doktorgradsavhandling.
Universitetet i Bergen 1983
 
Norseng, Per G.: Fra farmannen Ottar til hansakjøpmannen Bertram Bene. Kilde- og metodeproblemer i studiet av handel, i Collegium Medievale bd. 13/2000
 
Olstad, Finn: Vår skjebne i vår hånd. Norsk Sjømannsforbunds historie bd. I. Pax 2006
 
Oslo bys historie bd. 1-5. J.W. Cappelen 1990-1994 (nytt opplag 2000)Statistisk Sentralbyrå: Diverse statistikk
 
The Oxford encyclopedia of maritime history bd. 1-4. Oxford University Press 2007-2008

<= Forrige side Neste side =>